Các đối tác hợp tác của Chương trình

Bộ Xây dựng (MoC)

MoC- ogo

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) GmbH

GIZ_logo_cropped

Ngân hàng Tái thiết Đức

Công ty Tư vấn GFA

gfa-logo

Thay mặt cho:

Bộ Hợp tác & Phát triển Kinh tế Cộng Hòa Liên Bang Đức

bmz-logo