Cơ cấu quản lý

Ở cấp trung ương, Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ thực hiện hoạt động điều phối chung và hỗ trợ việc thực hiện dự án hợp tác kỹ thuật của chương trình.

Ở cấp tỉnh, các cố vấn thể chế của GIZ phối hợp và theo dõi việc thực hiện các hoạt động của dự án cùng với các công ty thoát nước và đảm bảo việc triển khai thực hiện chương trình.

Ở cấp công ty, Công ty tư vấn GFA, thay mặt GIZ, hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ thoát nước.

Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Bộ Xây Dựng và Giám đốc Chương trình của GIZ là những nhân sự chủ chốt của Dự án hợp tác kỹ thuật.

Management_Structure_final_Viet_copy