Họp chuẩn bị cho Hội thảo Góp ý Dự thảo Sửa đổi Bổ sung Nghị định 88/2007/NĐ-CP về Thoát nước Đô thị và Khu Công nghiệp

Được viết ngày 19 Tháng 9 2012 In bài này Gửi Email bài này

Ngày 12 và 18 tháng 9 năm 2012, WMP tổ chức họp các tỉnh thuộc chương trình để chuẩn bị cho Hội thảo Góp ý Dự thảo Sửa đổi Bổ sung Nghị định 88/2007/NĐ-CP về Thoát nước Đô thị và Khu Công nghiệp lần lượt tại Hà Nội và Tỉnh Bình Dương. Mục đích của cuộc họp là nhằm tập hợp lãnh đạo các tỉnh, sở và công ty quản lý nước để thải thảo luận những khó khăn, thách thức gặp phải trong quá trình thực hiện Nghị định 88, đồng thời chuẩn bị ý kiến đóng góp, trình bày trong hội thảo chính thức vào ngày hôm sau. Hai cuộc họp tập trung thảo thuận những nội dung sau:

  • Xác định quyền sở hữu tài sản thoát nước
  • Quy định đấu nối dịch vụ thoát nước
  • Phí/giá thoát nước phù hợp
  • Mối liên hệ rõ ràng về chính sách quản lý nước thải và khung pháp lý giữa cấp trung ương và địa phương; xây dựng khung pháp lý thoát nước của tỉnh
  • Sự đa dạng kỹ thuật để thích ứng với điều kiện khác nhau của các đô thị
  • Đưa định hướng phát triển thoát nước và xử lý nước thải vào quy hoạch tổng thể

Riêng cuộc họp ở Bình Dương có bổ sung thêm ba nội dung sau:

  • Xác định trách nhiệm của chính quyền, hộ gia đình và khu vực tư nhân trong đầu tư quản lý thoát nước và xử lý nước thải đô thị, xác định rõ cá nhân/đơn vị chịu trách nhiệm về cống cấp ba và đấu nối dịch vụ
  • Chuyển giao quyền sở hữu hạ tầng thoát nước tại khu đô thị mới
  • Mục đích của nghị định 88 liên quan đến thoát nước tại các làng nghề và cụm công nghiệp

Trong ngày hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 88 với sự tham gia của các bộ ngành liên quan, các tổ chức chuyên ngành... đại biểu các tỉnh thuộc Chương trình đã nhiệt tình trình bày và đóng góp ý kiến. Trên cơ sở kết quả cuộc họp chuẩn bị và hội thảo, nhóm chuyên gia của WMP đã chuẩn bị bản đề xuất bảy nội dung liên quan đến sửa
đổi bổ sung Nghị định 88 và chuyển đến lãnh đạo Bộ Xây Dựng.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.