Hoạt động tham vấn tại chín tỉnh

Được viết ngày 05 Tháng 9 2013 In bài này Gửi Email bài này

Từ ngày 19/8 đến 03/9, Tư vấn Hợp phần 2 đã làm việc tại chín tỉnh thuộc Chương trình GIZ. Tại các tỉnh chưa phê duyệt định hướng thoát nước và xử lý nước thải, Nhóm Tư vấn đã làm việc với Sở Xây dựng để thảo luận các bước tiếp theo để hoàn thiện định hướng trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Xây dựng của chín tỉnh đã trình bày dự thảo quy chế của tỉnh về thoát nước và xử lý nước thải, các dự thảo quy chế này được dựa trên cơ sở đề cương do Tư vấn Hợp phần 2 soạn thảo. Các tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy chế, tuy nhiên việc ban hành chính thức cần đợi Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 88.

Tư vấn Hợp phần 2 đã làm việc với Sở Tài chính các tỉnh để thảo luận các bước tiếp theo trong quá trình soạn thảo lộ trình giá vận hành bảo dưỡng thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Sở Tài chính các tỉnh hiện đang sử dung đề cương do Tư vấn Hợp phần 2 cung cấp. Phần quan trọng trong việc soạn thảo lộ trình giá thoát nước là xác định các tiêu chí kỹ thuật và hiện trạng hệ thống thoát nước ở trung tâm đô thị và xây dựng định mức chi phí liên quan của hệ thống để đảm bảo tính toán đầy đủ tất cả các chi phí vận hành bảo dưỡng. Khi tất cả chi phí được tính đến sẽ có số liệu để tính toán một thỏa thuận chia sẻ chi phí hợp lý giữa nhà nước và người sử dụng dịch vụ nhằm bảo đảm vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước một cách bền vững. Mục tiêu hướng tới là bù đắp đủ chi phí vận hành bảo dưỡng.

Trong quá trình tham vấn với các Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND thành phố và Công ty dịch vụ, Tư vấn Hợp phần 2 sẽ tổ chức thảo luận bàn tròn ở các tỉnh để thiết lập các chỉ tiêu kỹ thuật và định mức chi phí cho công tác vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước theo điều kiện cụ thể của địa phương.

Công việc này sẽ căn cứ vào chính sách/ khuôn khổ pháp lý của nhà nước và quy định của UBND tỉnh. Hiện đang có một khoảng trống đáng kể về khuôn khổ pháp lý.

Hy vọng rằng, những bài học và kinh nghiệm của nhóm Tư vấn Hợp phần 2, cùng với các định mức chi phí và tiêu chuẩn kỹ thuật sẵn có, cộng với thông tin và kinh nghiệm của các đơn vị tham gia, bao gồm Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các thành phố và Công ty dịch vụ, chúng ta sẽ tính toán được đầy đủ chi phí vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Tư vấn Hợp phần 2 sẽ hỗ trợ các đơn vị tham gia của các tỉnh và tạo điều kiên cho quá trình tính toán chi phí tổng thể cho thành phố tỉnh lỵ và một huyện lỵ. Trên cơ sở quá trình này, các đơn vị tham gia của tỉnh sẽ có khả năng tính toán chi phí tổng thể cho các trung tâm đô thị còn lại trong tỉnh. Từ số liệu tổng hợp toàn bộ chi phí, Sở Tài chính sẽ dự thảo lộ trình giá và sử dụng kết quả để soạn thảo Hợp đồng quản lý giữa Chủ sở hữu tài sản và Công ty dịch vụ. Hiện nay, Sở Tài chính các tỉnh đang thu thập thông tin và số liệu về hiện trạng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại tỉnh lỵ và các huyện lỵ. Nhóm Tư vấn Hợp phần 2 có kế hoạch đến công tác tại mỗi tỉnh 2 ngày để phối hợp thúc đẩy công việc.

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.