Tiến độ nghiên cứu tác động kinh tế của việc phát triển thu gom và xử lý nước thải tại chín tỉnh

Được viết ngày 10 Tháng 9 2013 In bài này Gửi Email bài này

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành dự thảo báo cáo cuối cùng về tác động kinh tế phát triển thu gom và xử lý nước thải tại chín tỉnh. Nội dung báo cáo bao gồm: (1) Xác định cách tiếp cận và phương pháp luận được sử dụng để đánh giá lợi ích của việc cải tiến quản lý thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh lỵ và thành phố; (2) Tính toán lợi ích kinh tế, tài chính của việc cải tiến quản lý thoát nước và xử lý nước thải và (3) Tổng kết các khuyến nghị, đề xuất liên quan đến phát triển thoát nước và xử lý nước thải trong tương lai. Các báo cáo cung cấp những thông tin và số liệu hữu ích cho cán bộ và người ra quyết định ở cấp tỉnh, giúp họ có thể đưa ra quyết định lựa chọn đầu tư tốt nhất cho phát triển lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Ông Martin Offermann, chuyên gia Đức, đang hỗ trợ Hợp phần 2 rà soát lại các báo cáo nghiên cứu. Theo kế hoạch, có thể trình bày báo cáo với các tỉnh vào tháng 11/2013.

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.