Bản tin tháng 6 nãm 2010

Được viết ngày 05 Tháng 7 2010 In bài này Gửi Email bài này

Hợp phần: Hợp phần Hỗ trợ Kĩ thuật 2 – Tãng cýờng Nãng lực Quản lí Nýớc thải

Chủ ðề: Khung thể chế

Hoạt ðộng: Qui chế Quản lí Nýớc thải

Thời gian và ðịa ðiểm: Hà Nội, tháng 5 nãm 2010

11572644_a291ee3e25

Tải Bản tin tại đây

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.