Ấn phẩm của Chương trình

 

Tiêu đề của ấn phẩm

Dung_lượng

Tải_về

CHÍNH SÁCH THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 

 

 Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

 

 

Các thành phố có Khả năng Thích ứng tại Việt Nam: Hướng dẫn Lập kế hoạch cho các Chương trình Môi trường Đô thị - Phần 1

 

 download-icon

Các thành phố có Khả năng Thích ứng tại Việt Nam: Hướng dẫn Lập kế hoạch cho các Chương trình Môi trường Đô thị - Phần 2

 

download-icon 

Các thành phố có Khả năng Thích ứng tại Việt Nam: Hướng dẫn Lập kế hoạch cho các Chương trình Môi trường Đô thị - Phần 3

 

 download-icon

 Các thành phố có Khả năng Thích ứng tại Việt Nam: Hướng dẫn Lập kế hoạch cho các Chương trình Môi trường Đô thị - Phần 4

 

download-icon 

Bài học kinh nghiệm lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch thoát nước đô thị

 

download-icon 

Những thách thức trong quá trình Xây dựng Hệ thống Cảnh báo sớm tại các tỉnh

 

download-icon 

Đánh giá và những thách thức trong quá trình tăng cường khả năng thích ứng với thiên tai dựa trên cộng đồng

 

download-icon 

Biểu giá thoát nước và xử lý nước thải    

Đánh giá và những Thách thức trong Quá trình Xây dựng Lộ trình Thực hiện Giá dịch vụ thoát nước tại các tỉnh

 ~0.5MB

download-icon

GIZ WMP (2013), Tài liệu Kỹ thuật số 4: Biểu giá thoát nước mưa/nước thải cho các Khu đô thị, Khu công nghiệp và Làng nghề theo nguyên tắc Người gây ô nhiễm chi trả

~0,9 MB 

download-icon

 Ví dụ: Quyết định về việc thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh

 ~3.6MB

download-icon

 Ví dụ: Hội thảo Ban hành Biểu phí Thoát Nước cho Tỉnh Sóc Trăng

 ~2.9MB

download-icon
Đấu nôi dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải    

GIZ WWP (2013), Tài liệu Kỹ thuật số 3: Chính sách Đấu nối Dịch vụ Thoát nước

~0,4 MB download-icon
Quy định và Kế hoạch tại địa phương    

Đánh giá và những Thách thức trong Quá trình Xây dựng Quy định Quản lý Hoạt động Thoát nước địa phương

~0.5MB download-icon
GIZ WWP (2013), Tài liệu Kỹ thuật số 1: Xây dựng Định hướng Phát triển Thoát nước Đô thị, Khu công nghiệp và Làng nghề cấp tỉnh  ~ 0,4 MB download-icon 
 GIZ WWP (2013), Tài liệu Kỹ thuật số 6: Quy chế cấp Tỉnh về Quản lý các hệ thống thoát nước mưa/nước thải ở các Đô thị, Khu công nghiệp và Làng nghề  ~0,3 MB download-icon
 Ví dụ: Kế hoạch Định hướng phát triển thoát nước và Xử lý Nước thải Sóc Trăng   download-icon 

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh Tỉnh Băc Ninh

~2.7MB download-icon
Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh Tỉnh Băc Ninh ~4.3MB download-icon
 Quản lý Vận hành Bảo dưỡng    

Đánh giá và những Thách thức trong việc xây dựng Hợp đồng Quản lý Vận hành Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

 ~0.2MB

download-icon
GIZ WWP (2013), Tài liệu thảo luận về chính sách số 1: Định mức về chi phí nhân công, ca máy, năng lượng, hóa chất và các vật tư khác (định mức chi phí) cho vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

~0.4MB

download-icon 
GIZ WWP (2013), Tài liệu thảo luận về chính sách số 2: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải

~0.4MB

download-icon
GIZ WWP (2013), Tài liệu Kỹ thuật số 2: Định mức Vận hành và Bảo dưỡng Hệ thống Thoát nước ~ 0,2 MB download-icon
GIZ WWP (2013), Tài liệu Kỹ thuật số 5: Tổ chức Quản lý Thoát nước mưa và Nước thải Đô thị ~0,2 MB download-icon
GIZ WWP (2015), Tài liệu Kỹ thuật số 7: Bằng cách nào có thể chuyển sang tính đúng tính đủ chi phí vận hành bảo dưỡng ~0,8 MB download-icon

 HỖ TRỢ CÁC CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

   
Kế hoạch phát triển doanh nghiệp    

Hướng dẫn Lập Kế hoạch Phát triển Công ty cho các Công ty Quản lý Nước thải Việt Nam

~1.3 MB download-icon

 Kế hoạch Phát triển Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh năm 2007-2010

~0.8MB download-icon

 Kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh

~0.2MB download-icon
 Hợp đồng Quản lý Vận hành    
 Hợp đồng Quản lý Vận hành Hệ thống Thoát Nước ~0.5MB   download-icon

Mẫu Tiêu chuẩn Dịch vụ

~0.1MB download-icon
Quản lý Tài chính    

Sổ tay Đào tạo và Tập huấn về Tài chính Kế toán

~0.4MB download-icon
Quản lý Tài sản và Hồ sơ Tài sản    

Báo cáo Khảo sát Đấu nối Hộ gia đình về Bể tự hoại tại Bắc Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh

~1.6MB

download-icon

Báo cáo Đánh giá Hiện trạng Cống cấp 3 trong khu vực dự án KfW - Thành phố Vinh

~2.2MB

download-icon

Hồ sơ tài sản và GIS - Báo cáo Cuối cùng

~1.6MB

download-icon

Hướng dẫn Quản lý Tài sản Hệ thống Thoát nước mưa/nước thải

~1.0MB

download-icon

Tài liệu Hướng dẫn Giám sát Nguồn xả Gián tiếp vào Hệ thống Thoát nước Công cộng

~1.0MB

download-icon
 Quản lý Quan hệ Khách hàng    

Hướng dẫn về Quản lý Quan hệ Khách hàng cho các Doanh nghiệp Quản lý Nước thải Đô thị Việt Nam

~1.1MB

download-icon

Khảo sát cơ sở về Nhận thức và Hanh vi Khách hàng    

Báo cáo Khảo sát Cộng đồng Cơ bản Kết hợp với Nghiên cứu về Kiến thức - Thái độ - Hành vi và sự Thỏa mãn của Khách hàng (Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh)

~1.9MB

download-icon

Báo cáo Khảo sát Cộng đồng Cơ bản Kết hợp với Nghiên cứu về Kiến thức - Thái độ - Hành vi và sự Thỏa mãn của Khách hàng (Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ)

~1.1MB

download-icon

Báo cáo Khảo sát Cộng đồng Cơ bản Kết hợp với Nghiên cứu về Kiến thức - Thái độ - Hành vi và sự Thỏa mãn của Khách hàng (Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương)

~0.9MB

download-icon

Báo cáo Khảo sát Cộng đồng Cơ bản Kết hợp với Nghiên cứu về Kiến thức - Thái độ - Hành vi và sự Thỏa mãn của Khách hàng (Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng)

~0.9MB

download-icon

Báo cáo Khảo sát Cộng đồng Cơ bản Kết hợp với Nghiên cứu về Kiến thức - Thái độ - Hành vi và sự Thỏa mãn của Khách hàng (Thị xã Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh)

~1.4MB

download-icon

Báo cáo Khảo sát Cộng đồng Cơ bản Kết hợp với Nghiên cứu về Kiến thức - Thái độ - Hành vi và sự Thỏa mãn của Khách hàng (Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An)

~1.7MB

download-icon

Báo cáo Khảo sát Cộng đồng Cơ bản Kết hợp với Nghiên cứu về Kiến thức - Thái độ - Hành vi và sự Thỏa mãn của Khách hàng (Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình)

~3.3MB

download-icon

Báo cáo Khảo sát Cộng đồng Cơ bản Kết hợp với Nghiên cứu về Kiến thức - Thái độ - Hành vi và sự Thỏa mãn của Khách hàng (Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La)

~3.3MB download-icon

Báo cáo Khảo sát Cộng đồng Cơ bản Kết hợp với Nghiên cứu về Kiến thức - Thái độ - Hành vi và sự Thỏa mãn của Khách hàng (Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn)

~2.5MB download-icon
Vận hành Bảo dưỡng - Khía cạnh Kỹ thuật    

Hướng dẫn Xây dựng Chương trình VH&BD cho Hệ thống Thoát nước Đô thị

~1,6MB download-icon
Học tập và Quản trị Tri thức    

Hướng dẫn về Quản lý Tri thức và Học tập mang tính Thể chế cho các Công ty Thoát nước và Quản lý Nước thải

~0.8MB download-icon

 TƯ VẤN VỀ CÁC LĨNH VỰC KỸ THUẬT TRỌNG TÂM

   
Xử lý Nước thải Phi tập trung    
Điều kiện khung và các đánh giá    
Lập kế hoạch Xử lý Nước thải Phi tập trung tại Việt Nam từ A đến Z (sắp phát hành)   download-icon 
Xử lý nước thải phi tập trung tại các đô thị Việt Nam. Vấn đề tồn tại và bài học kinh nghiệm ~ 1.2 MB download-icon
Vận hành và Bảo dưỡng    

Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng các Trạm Xử lý Nước thải Phi tập trung

~1.8MB download-icon
Bản Mô tả công việc công nhân vận hành trạm xử lý nước thải phi tập trung  ~ 0.2 MB  download-icon
Dự án thí điểm - Ví dụ thực tiễn    
Đánh giá hiệu quả xử lí của trạm xử lí nước thải phi tập trung tại thôn Viêm Xá ~1,16 MB download-icon
Nghiên Cứu về khả năng mở rộng ứng dụng phương pháp xử lí nước thải phi tập trung tại thành phố Vinh ~ 7,5 MB download-icon

Báo cáo Khảo sát Hộ gia đình Dự án trình diễn Xử lý Nước thải Phi tập trung tại Thôn Viêm Xá - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh

~1.0MB download-icon

Nhật ký vận hành của trạm xử lý nước thải chợ Cái Khế thành phố Cần Thơ

~3.2MB download-icon
Xử lý nước thải phi tập trung (XLNTPTT) tại Thành phố Cần Thơ ~1.05 MB download-icon

Áp phích trạm xử lý nước thải phi tập trung tại Vinh

~ 0.3 MB download-icon
 Bể tự hoại và Quản lý Bùn thải    
 Báo cáo Hội thảo về Hiệu quả Sử dụng Bể tự hoại ~ 5.7 MB   download-icon

Báo cáo về tác động đến kinh tế từ vic phát trin các h thng thu gom và x nước thi ở 9 tnh/thành phố thuộc Chương trình

   
Báo cáo tổng hợp:  Tác đng đến kinh tế từ vic phát trin các h thng thu gom và x nước thi ở 9 tnh/thành phố thuộc Chương trình ~0.7MB download-icon
Báo cáo của Bắc Ninh ~1.7MB download-icon
Báo cáo của Cần Thơ ~1.6MB download-icon
Báo cáo của Hải Dương ~2.3MB download-icon
Báo cáo của Hòa Bình ~2.1MB download-icon
Báo cáo của Lạng Sơn ~1.8MB download-icon
Báo cáo của Nghệ An ~1.9MB download-icon
Báo cáo của Sóc Trăng ~1.8MB download-icon
Báo cáo của Sơn La ~2.0MB download-icon
Báo cáo của Trà Vinh ~1.7MB download-icon

 

Tài liệu thảo luận chính sách