Ấn phẩm chuyên ngành thoát nước

 

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tiêu đề của ấn phẩm

Dung_lượng

Tải_về
Văn bản pháp quy 
03/04/2015  Bộ Xây Dựng THÔNG TƯ 04/2015/TT-BXD Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ~0.2MB download-icon
03/04/2015 Bộ Xây Dựng PHỤ LỤC 1 MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ~0.2MB download-icon
03/04/2015 Bộ Xây Dựng PHỤ LỤC 2 MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC ~0.2MB download-icon
02/04/2015 Bộ Xây Dựng THÔNG TƯ 02/2015/TT-BXD  Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước ~0.2MB download-icon
06/08/2014

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Nghị định 80/2014/ND-CP về Thoát nước và Xử lý Nước thải
~0.2MB download-icon
28/05/2007

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Nghị định 88/2007/ND-CP về Thoát nước Đô thị và khu Công nghiệp

~0.2MB

download-icon

19/06/2009

Bộ Xây Dựng

Thông tư số 09/2009/TT-BXD quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/ND-CP về Thoát nước Đô thị và khu Công nghiệp

~0.3MB

download-icon

20/11/2009

Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

Quyết định số 1930/QĐ-TTg phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

~0.5MB

download-icon

Văn bản pháp luật của tỉnh

Kế hoạch Định hướng của tỉnh

2013

Sóc Trăng

Sự phê suyệt của UBND Tỉnh về Định hướng thoát nước ~0.8MB download-icon
2013

Sóc Trăng

Báo cáo của Sở XD về kế hoạch Định hướng ~0.6MB download-icon
2013

Trà Vinh

Sự phê suyệt của UBND Tỉnh về Định hướng thoát nước ~0.3MB download-icon
2013

Hòa Bình

Sự phê suyệt của UBND Tỉnh về Định hướng thoát nước ~0.9MB download-icon
2013

Bắc Ninh

Sự phê suyệt của UBND Tỉnh về Định hướng thoát nước ~0.8MB download-icon
2013

Bắc Ninh

Báo cáo của Sở XD về kế hoạch Định hướng ~0.3MB download-icon
2013

Cần Thơ

Sự phê suyệt của UBND Tỉnh về Định hướng thoát nước ~1.7MB download-icon
2013

Hải Dương

Sự phê suyệt của UBND Tỉnh về Định hướng thoát nước ~0.5MB download-icon
2013

Hải Dương

Báo cáo của Sở XD về kế hoạch Định hướng ~0.3MB download-icon
2013

Nghệ An

Sự phê suyệt của UBND Tỉnh về Định hướng thoát nước ~1.0MB download-icon
2013

Nghệ An

Báo cáo của Sở XD về kế hoạch Định hướng ~0.5MB download-icon
2013

Sơn La

Sự phê suyệt của UBND Tỉnh về Định hướng thoát nước ~1.9MB download-icon
2014

Lạng Sơn

Sự phê suyệt của UBND Tỉnh về Định hướng thoát nước ~0.1MB download-icon
2013

Lạng Sơn

Báo cáo của Sở XD về kế hoạch Định hướng ~0.7MB download-icon

Ấn phẩm ngành

2015 ADB Chiến lược vệ sinh đô thị tại Đồng bằng sông Cửu Long ~5.7MB download-icon
2015 ADB Viet Nam's Urban Sanitation Agenda - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH Các vấn đề vệ sinh đô thị ở Việt Nam ~5.5MB download-icon
2015 ADB Urban Sanitation Issues - Các vấn đề vệ sinh đô thị ở Việt Nam ~0.8MB download-icon
2013 WB Vietnam - Urban wastewater review (Vol. 2) : Đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị tại Việt Nam ~4.0MB

download-icon

2013 ADB Support to Central and Local Governments to Implement Urban Environmental Improvement Programs (EN) ~1.3MB

download-icon

2012 ADB Governance Risk Assessment and Risk Management Plans for the Transport, Energy, Education, and Water and Sanitation Sectors (EN) ~0.6MB

download-icon

2012 ADB & SNV Small Towns Sanitation Strategies in Thua Thien Hue (EN) ~1.3MB

download-icon

2012 Bill and Melinda Gates Foundation Landscape Analysis and Business Model Assessment in Fecal Sludge Management: Extraction and Transportation Models in Vietnam (EN) ~0.5MB

download-icon

2011 Sawdon, Carew-Reid & Laplante Water Pollution Control Funds in Vietnam Brief. ICEM - International Centre for Environmental Management. Prepared for the Japanese International Cooperation Agency. Hanoi, Vietnam. (EN) ~0.8MB

download-icon

2011 UNICEF Study on the Correlation between Sanitation, Household Water Supply, Mother's Hygiene Behaviors for Children under 5 and the Status of Child Nutrition in Vietnam (EN) ~0.6MB

download-icon

2011 ADB Smart Water Solutions in Small Packages - Stories from Pilot and Demonstration Activities (EN) ~3.2MB

download-icon

2010 Joint Donor Report Báo cáo phát triển Việt Nam 2010: Các thể chế hiện đại ~5.5MB

download-icon

2010 ADB Vietnam Water and Sanitation Sector Assessment, Strategy and Roadmap (EN) ~3.0MB

download-icon

2010 ADB Urban Services and Water Supply and Sanitation Sector in Vietnam (EN) ~0.2MB

download-icon

2009 ADB Sector Assistance Program Evaluation on Urban Services and Water Supply and Sanitation Sector in Vietnam (EN) ~0.6MB

download-icon

2009 USAID/Water Links A Rapid Assessment of Septage Management. Policies and Practices: Vietnam Country Assessment (EN) ~0.6MB

download-icon

2008 WSP Economic Impacts of Sanitation for Vietnam (EN) ~2.5MB

download-icon