CHƯƠNG TRÌNH

Bối cảnh chung

Tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam trong vài năm qua là khá nhanh. Theo số liệu thống kê mới đây của Bộ Xây dựng, dự kiến vào năm 2020, sẽ có 35% dân số Việt Nam sống ở các khu vực đô thị. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng đô thị hiện tại chưa thể đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải và chất thải rắn theo các tiêu chuẩn quy định. Các nhà máy thu gom và xử lý nước thải hầu như không tồn tại hoặc nếu có tồn tại thì cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Chất thải rắn hầu như không được xử lý theo các tiêu chuẩn môi trường của quốc tế.

Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do hệ thống văn bản pháp luật còn chưa đồng bộ, thiếu sự phối kết hợp trong hoạt động quy hoạch đô thị, thiếu vốn đề đầu tư xây dựng các công trình, các vấn đề về thể chế, phí thu được không đủ để bù đắp chi phí để vận hành và bảo dưỡng các tài sản của đơn vị thoát nước cũng như nhận thức của người dân về vấn đề môi trường còn kém. Nhu cầu về nước ngày càng tăng cùng với tình trạng xói mòn đất đang làm cho vấn đề xử lý nước thải và chất thải tại các khu đô thị trở nên tồi tệ hơn. Hậu quả là tình trạng ngập lụt tại các khu đô thị ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Nhìn chung môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và sức khỏe của người dân tại các thành phố cũng như các vùng nông thôn phía hạ nguồn bị ảnh hưởng.

Mục tiêu phát triển của Việt Nam được thể hiện qua các mục tiêu đầy tham vọng về phát triển hạ tầng đô thị và các dịch vụ công. Có thể liệt kê một số mục tiêu như đến năm 2020, 90% số dân sống trong các khu đô thị sẽ được sử dụng nước sạch, tất cả nước thải đô thị cũng như chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý theo đúng các tiêu chuẩn môi trường hiện hành. Những mục tiêu này phù hợp với các mục tiêu đề ra trong MDG7 (mục tiêu phát triển thiên niên kỷ số 7) là bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Tuyên ngôn thiên niên kỷ được công bố bởi Liên hiệp quốc.

Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình là cải thiện các điều kiện quản lý nước thải và chất thải rắn một cách bền vững, đặc biệt là tại các đô thị được hỗ trợ. Điều này bao gồm các hoạt động: tăng cường năng lực hoạt động của các công ty thoát nước (công tác tổ chức, quản lý và vận hành), từng bước áp dụng mức phí thoát nước để có thể trang trải các khoản chi phí, tăng cường sự tham gia của các bên liên quan cũng như thúc đẩy sự hợp tác và phát huy kinh nghiệm ở cấp trung ương, cấp khu vực và cấp địa phương thông qua các điều kiện khung được cải thiện.

Mục tiêu của chương trình là cải thiện các điều kiện quản lý nước thải và chất thải rắn một cách bền vững, đặc biệt là tại các đô thị được hỗ trợ. Điều này bao gồm các hoạt động: tăng cường năng lực hoạt động của các công ty thoát nước (công tác tổ chức, quản lý và vận hành), từng bước áp dụng mức phí thoát nước có thể trang trải các khoản chi phí, sự tham gia của các bên liên quan cũng như thúc đẩy sự hợp tác và phát huy kinh nghiệm ở cấp trung ương, cấp khu vực và cấp địa phương thông qua điều kiện khung được cải thiện.