Những thành tựu đã đạt được cho đến nay

• Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2014 về thoát nước và xử lý nước thải thay thế cho Nghị định 88/2007/NĐ-CP. Nghị định 80 được xây dựng dựa trên hàng loạt các cuộc tham vấn sâu rộng các cơ quan hữu quan và những nghiên cứu sâu về từng nội dung cụ thể của Nghị định.

• Kết quả một cuộc khảo sát trên cả nước do Bộ Xây dựng và GIZ thực hiện vào đầu năm 2015 cho thấy: 100% trong số 93 cán bộ lãnh đạo, các nhà quản lý từ 55 tỉnh thành của Việt Nam cho biết Nghị định 80 đã thể hiện sự cải thiện quan trọng, 86% nói rằng Nghị định 80 tạo điều kiện quản lý nước thải hiệu quả và 82% cho rằng Nghị định 80 tạo điều kiện quản lý nước thải bền vững.

• Để thực hiện Nghị định 80, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2015/TT-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định và Thông tư số 02/2015/TTBXD ngày 2 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

• Bắc Ninh ban hành quy chế quản lý thoát nước và phê duyệt lộ trình thu phí thoát nước trên địa bàn Tp. Bắc Ninh hướng đến thu hồi toàn bộ chi phí sau năm 2018. Quy chế thoát nước và lộ trình thu phí sẽ dần cải thiện khung pháp lý để quản lý nước thải hiệu quả và đảm bảo dịch vụ thoát nước bền vững cho tỉnh Bắc Ninh.

• Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên của Việt Nam áp dụng tính phí dịch vụ thoát nước hướng đến thu hồi chi phí.

• 9 tỉnh thuộc Chương trình đã được hỗ trợ xây dựng kế hoạch thoát nước dài hạn và hàng năm làm cơ sở để thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ.

• 9 tỉnh thuộc Chương trình được hỗ trợ xây dựng hợp đồng quản lý vận hành dựa trên kết quả thực hiện, quy định quản lý thoát nước địa phương, lộ trình giá dịch vụ thoát nước, định mức chi phí và tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước hiện có.

• Phương pháp tiếp cận của Chương trình trong việc xây dựng khung pháp lý được nhân rộng sang 4 tỉnh khác.

• 6 công ty thoát nước thuộc Chương trình đã xây dựng kế hoạch phát triển công ty hướng tới phát triển thành các công ty hiện đại và hoạt động hiệu quả. Họ đã thực hiện những cải cách thể chế tại công ty để đáp ứng với tình hình mới như thành lập đơn vị chăm sóc khách hàng, xí nghiệp thoát nước, phòng quản lý tri thức.

• Một khảo sát nhu cầu đào tạo cho các công ty thoát nước được tiến hành để xác định những khoảng trống về đào tạo làm cơ sở để xây dựng các mô-đun đào tạo đáp ứng nhu cầu.