Phương pháp tiếp cận

Chương trình hợp tác kỹ thuật áp dụng phương pháp tiếp cận đa cấp:

• Ở cấp trung ương, Chương trình thực hiện cố vấn về chính sách cho Bộ Xây dựng, cải thiện khung pháp lý cho lĩnh vực nước thải;

• Ở cấp tỉnh, Chương trình cố vấn cho UBND các tỉnh thiết lập khung pháp lý, thể chế để thực thi chính sách quốc gia một cách hiệu quả;

• Ở cấp công ty, các công ty quản lý thoát nước và xử lý nước thải được tăng cường năng lực thông qua chương trình đào tạo với Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Các hoạt động bao gồm thiết kế và cung cấp kiến thức kỹ thuật, quản lý đáp ứng nhu cầu để tăng cường năng lực và quản lý tri thức trong lĩnh vực thoát nước.

 

 

PPTC